ZAMÓW WYCIECZKĘ ONLINE

UWAGA: Zamówienia online można składać najpóźniej 1 dzień przed wycieczką do godz: 15:00

Po tym czasie wpisanie listę uczestników może być niemożliwe

Drezno
+ wstęp 14 € Skarbiec lub + wstęp 14 € Galeria Dawnych Mistrzów

Drezno

285,00
Zamów online
Praga
+ metro 40 Kč seniorzy bezpłatnie

Praga

175,00
Zamów online
Praga z rejsem po Wełtawie
+ rejs 300 Kč + metro 40 Kč

Praga z rejsem po Wełtawie

185,00
Zamów online
Adrspach – Skalne Miasto
+ wstęp 280 Kč, dzieci ulg 200 Kč

Adrspach – Skalne Miasto

110,00
Zamów online
Wiedeń

Wiedeń

285,00
Zamów online

Informacje dla uczestnika

Linki do stron z ważnymi informacjami dla turystów
 

 • przepisy – wjazdowe, sanitarne i zdrowotne i in. w poszczególnych krajach:

http://poradnik.poland.gov.pl/
http://www.pacjent.gov.pl/
https://strazgraniczna.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

w imprezach turystycznych – wycieczkach jednodniowych organizowanych przez

Biuro Podróży „POL - KART” Sp. z o.o.

ul. Parkowa 9 lok 14, 57-320 Polanica-Zdrój, NIP 883 000 38 59 REGON 890023368 KRS 000168016

zarej.w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy

tel 74/8681 121 601 518 601, 667 943 290 e-mail polkart@polanica.pl www.pol-kart.pl

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez POL-KART Sp. z o.o. w Polanicy Zdroju, dalej określane jako „o.w.u.”, ustala się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach turystycznych ( tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r Nr 55, poz.578 z póź. zmianami. )

2. Użyte w treści o.w.u. określenia oznaczają:

 • Ustawa - ustawę z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych

 • Biuro - Organizator P.H.U „POL-KART” Sp. z o.o.

 • Agent - osobę zawierającą umowę w imieniu i na rzecz Organizatora,

 • Klient – uczestnik - osobę, która zawarła z Organizatorem umowę o udział w imprezie turystycznej.

3. PHU POL-KART Sp.z o.o. oświadcza, że jako organizator i agent posiada gwarancję ubezpieczeniową turystyczna udzieloną przez

TU „Europa” we Wrocławiu oraz jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr ewid. 1574 nr rej. 88/51/99/2004

 

 

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy o usługę turystyczną następuje przez podpisanie dokumentu „Umowa – Zgłoszenie” lub drogą elektroniczną na stronie www.pol-kart.pl - przez Klienta i osobę upoważnioną do działania w imieniu Organizatora, przy jednoczesnym uiszczeniu przez Klienta umówionej zaliczki bądź pełnej należności.

 2. Klient może zawrzeć umowę na rzecz innych osób, jednakże zobowiązania wzajemne, wynikające z zawartej umowy obejmują zarówno Klienta, jak i osoby na rzecz których umowa została zawarta.

 3. W ramach ceny wycieczek jednodniowych biuro gwarantuje: transport autokarem, opiekę pilota-przewodnika, na wycieczkach zagranicznych dodatkowo ubezpieczenie od kosztów leczenia i NNW za granicą.

 4. Zawierając umowę Uczestnik deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.

 5. Cena wycieczki nie obejmuje biletów wstępów. Bilety uczestnicy opłacają we własnym zakresie

 

§ 3 Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie stanowiącej integralną część umowy.

2. Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy turystycznej przez Klienta wszystkich świadczeń / z przyczyn leżących po stronie Klienta / nie uprawniają do zwrotu zapłaconej należności.

3. Klient zobowiązany jest ( również osoby niepełnoletnie ) posiadać ważne dokumenty ( dowód osobisty lub paszport ) konieczne do przekroczenia granicy.

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celno-dewizowych.

5. Uczestnik imprezy odpowiada za szkody spowodowane z własnej winy w czasie trwania imprezy i jest zobow. do naprawienia ich, za osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie.

6. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z przewodnikiem lub organizatorem telefonicznie. Jeżeli uczestnik wycieczki odłączy się od grupy i nie ma z nim kontaktu telefonicznego przewodnik kontynuuje program zwiedzania a uczestnik powinien dołączyć do grupy lub wrócić na własny koszt do miejsca zamieszkania.

7. W czasie trwania imprezy Uczestnik jest zobowiązany stosować się do wskazówek pilota- przewodnika imprezy. Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy Uczestnika w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Uczestnik rażąco utrudnia sprawne lub planowe realizowanie programu imprezy . Wszelkie koszty związane z rozwiązaniem umowy w takim przypadku ponosi Klient, natomiast kwoty wpłacone z tytułu uczestnictwa w imprezie na rzecz Biura nie podlegają zwrotowi. W przypadku osób niepełnoletnich rażąco utrudniających sprawne i planowe realizowanie programu, odpowiedzialni są prawni opiekunowie, którzy są zobowiązani w trybie natychmiastowym doprowadzić do umożliwienia realizacji imprezy.

8. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy i programu wycieczki, lub jej odwołania.

 

§ 4 Warunki płatności i odwołanie imprezy

 1. Ceny usług i świadczeń dla klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

 2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia całości ceny wycieczki nie później niż 1 dzień przed terminem jej rozpoczęcia. Nie dokonanie wpłaty stanowi rezygnację z imprezy z przyczyn niezależnych od biura.

 3. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego przez Klienta wynikającego z zawartej umowy jest rachunek bankowy lub kasa biura.

 4. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki z przyczyn od niego niezależnych ( decyzja władz państwowych, działanie siły wyższej, zamieszki, strajki itp. Klient otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty.

 5. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników ( 75% miejsc ) biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy oraz gwarantuje uczestnikom zwrot wpłaconej należności. O odwołaniu wycieczki Klient będzie poinformowany telefonicznie lub SMS-em

 6. O wszelkich zmianach umowy a w szczególności terminu, godzin wyjazdu, zmian w programie imprezy biuro ma obowiązek poinformować klientów niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. W przypadku nieprzyjęcia zmian i rezygnacji klienta, nastąpi zwrot wpłaconej kwoty.

 7. Po zgłoszeniu ( telefonicznie, e-mail, osobiście w biurze) z własnej rezygnacji przez klienta z wycieczki POL-KART potrąca:

 • do 24 godz. – bez potrąceń

 • poniżej 24 godz.– lub niezgłoszenie się na miejsce zbiórki – 100%

 

§ 6 Reklamacje

 1. Niezgodności związane ze świadczeniami wchodzącymi w skład imprezy należy zgłaszać niezwłocznie u pilota. Jeżeli uchybienie nie zostanie usunięte należy pisemną informację przedłożyć do potwierdzenia pilotowi-przewodnikowi

 2. Reklamację pisemną z potwierdzoną przez pilota-przewodnika informacją precyzującą żądania Klienta, należy w przeciągu 7 dni po zakończeniu imprezy przesłać pocztą Organizatorowi. Ryzyko braku doręczenia obciąża Klienta.

 3. Organizator obowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na piśmie w przeciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku braku możliwości zajęcia stanowiska przez Organizatora w podanym powyżej terminie zawiadomi on o tym fakcie Klienta podając jednocześnie nowy termin rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

 4. Organizator gwarantuje Klientom, których reklamacje zostaną uznane za uzasadnione m.in. możliwość otrzymania rabatu przy zakupie kolejnych imprez.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nie unormowanym umową oraz o.w.u. zastosowanie maja odpowiednie przepisy ustawy oraz kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Klientem w sprawach wynikających z zawartej między nimi umowy podlegają rozstrzygnięciu w trybie polubownym zgodnie z określoną procedurą reklamacyjną, a w przypadku braku akceptacji stanowiska Organizatora spory będą rozstrzygane przez rzeczowo właściwy Sąd w Kłodzku

 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Pol-Kart” Eksport-Import Sp. z o. o., ul.Parkowa 9 lok. 14, 57-320 Polanica-Zdrój, mail: polkart@polanica.pl, polkart@wakacyjnyswiat.pl, tel. 74 868 11 21

 4. Klient zgadza się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, danych osobowych zbieranych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie.